“ ശ്രീ പുഷ്പകബ്രാഹ്മണ  സമുദായ അംഗമായ ഞാൻ , എന്റെ സമുദായത്തിന്റെയും സംഘടനയുടെയും ശാക്തീകരണത്തിനും ഉയർച്ചക്കും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണെന്നും സാമുദായിക ആചാരങ്ങൾ യഥാവിധി പാലിക്കുമെന്നും പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. സാമൂഹിക ,സാംസ്‌കാരിക, വിദ്യാഭ്യാസ , സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്കു വേണ്ടി മറ്റു സമുദായങ്ങളുമായി പൂർണമായും സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും സംഘടനാ സന്ദേശം  പൂർണമായും ഉൾക്കൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി  പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ഇതിനാൽ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു.”
 
സത്യം പരം ധീമഹി 
 

  ശ്രീ പുഷ്പക ബ്രാഹ്മണ സേവാ സംഘം , 1968  ജൂലൈ 28 നു  തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായി തുടക്കം കുറിച്ചു. പ്രഥമ പ്രസിഡണ്ടായി ഡോ.എസ്.വാസുദേവിനെയും ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി ശ്രീ. ആറന്മുള നീലകണ്ഠൻ ഉണ്ണിയേയും , ട്രെഷറർ ആയി തൃശൂർ പി രാധാകൃഷ്ണനെയും  തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഷോഡശ സംസ്കാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സമാന സമുദായക്കാരായ നമ്പീശൻ , നമ്പിടി, ഉണ്ണി,പ്ലാപ്പളി,ഇളയത് , മൂത്തത്, കുരുക്കൾ   എന്നിങ്ങനെയുള്ളവരെ   ഒത്തൊരുമിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നതിനും തമ്മിൽ ഐക്യമുണ്ടാകുന്നതിനു വേണ്ടി...read more

Quick Contact
Subscribe Us

Hari Narayanan T.R (General Secretary SPSS)
Pushpaka Mandiram North Nada, 2nd Ring Road Guruvayoor

Connect With Us